Etap 2

Zakres projektu

  • Rewitalizacja i utworzenie Kaplicy św. Jana Pawła II
  • Wymiana nawierzchni kurtyny zachodniej
  • Wymiana więźby dachowej na budynku „Hospicjum”
  • Wymiana nawierzchni drogi i dziedzińca
  • Konserwacja murów rawelinu
Głównym celem inwestycji na Jasnej Górze jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakłada remont, modernizację oraz przystosowanie zabudowań dla potrzeb realizacji programu kulturalno-edukacyjnego, którego rola na Jasnej Górze zostanie zwiększona. W możliwie najwyższym stopniu obiekt zostanie przystosowany do potrzeb pielgrzymów i turystów

Ponadto celem projektu jest zwiększenie funkcji i roli niedostępnych obiektów Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Rewitalizacja i utworzenie Kaplicy św. Jana Pawła II

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane, które pozwolą na wykorzystanie przestrzeni kurtyny południowej na potrzeby utworzenia Kaplicy św. Jana Pawła II. Będą to przede wszystkim prace w zakresie architektury, konstrukcji oraz prac instalacyjnych. Kaplica będzie stanowiła nową, powszechnie dostępną część jasnogórskich zabudowań, która w wyjątkowy sposób będzie upamiętniać św. Jana Pawła II.

Wymiana nawierzchni kurtyny zachodniej

Fragment traktu spacerowego pomiędzy Bastionem św. Barbary i Bastionem św. Rocha zostanie poddany pracom renowacyjnym. Zostaną wykonane nowe hydroizolacje, natomiast nawierzchnia zostanie wykonana na nowo. Przewiduje się również wymianę kamiennych nakryw. Prace oprócz wymiaru estetycznego uniemożliwią przeciekanie wody opadowej do wewnątrz, co ostatecznie przyczyni się do zabezpieczenia Sanktuarium przez niszczeniem.

Wymiana więźby dachowej na budynku „Hospicjum”

Zadanie będzie polegać na generalnym remoncie konstrukcji więźby dachowej oraz wykonaniu nowego pokrycia. Ponadto zostaną wykonane prace mające na celu zabezpieczenie więźby dachowej przed pożarem. Tak wykonane prace kompleksowo uchronią budynek „Hospicjum” przed zagrożeniami naturalnymi. Zaplanowane prace pozwolą osiągnąć cele projektu, w tym związane z rozwojem oferty kulturalnej.

Wymiana nawierzchni drogi i dziedzińca

Zakres projektu obejmuje generalny remont nawierzchni dziedzińca przed Kaplicą Matki Bożej oraz Bazyliką. Ponadto zostanie kompleksowo wyremontowana nawierzchnia zachodniej drogi dojazdowej (od strony głównego wejścia). Przyczyną podjęcia tych prac jest zły stan techniczny ciągów pieszych i spacerowych. Remont nawierzchni, a w większości wymiana kostki kamiennej, zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się po Klasztorze Jasnogórskim przez pielgrzymów i turystów.

Konserwacja murów rawelinu

Fragment twierdzy jasnogórskiej, jaką stanowi rawelin obronny w południowej części Klasztoru, przed Bramą Jagiellońską, zostanie poddany rewitalizacji. Planowane są kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie, które pozwolą odtworzyć i zabezpieczyć mur i część obiektu, gdzie aktualnie zlokalizowane są dzwony jasnogórskie. Zostaną także wykonane nowe schody i ścieżki.